O mai bună legiferare este un element-cheie pentru modul în care funcționează UE și are o contribuție esențială la competitivitate, la creșterea economică și la ocuparea forței de muncă prin simplificarea legislației și mai buna ei adaptare la nevoile întreprinderilor și ale cetățenilor.

La începutul mandatului său, Comisia Juncker a anunțat concentrarea acțiunii Comisiei asupra acelor aspecte care contează cu adevărat pentru oameni. În 19 mai 2015 Comisia a adoptat Agenda privind o mai bună legiferare, un pachet cuprinzător de reforme, care acoperă întregul ciclu de elaborare a politicilor.

O mai bună legiferare reprezintă o agendă comună care necesită eforturi susținute din partea tuturor instituțiilor UE și a guvernelor naționale. În acest sens, în 13 aprilie 2016 a fost adoptat Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Acesta poate fi consultat la adresa de internet:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=EN

În cadrul discursului său din 14 septembrie 2016 privind starea Uniunii, Jean Claude Juncker a anunțat acțiunile prioritare ale Comisiei Europene pentru următoarea perioadă în materie de legiferare:

• Menținerea direcției: Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 se va concentra în continuare pe câteva inițiative selectate cu atenție care reflectă cele 10 priorități politice pe care le-am prezentat și abordează provocările cu care se confruntă UE în prezent. Programul de lucru va prevede retragerea anumitor inițiative și va da curs propunerilor privind prima platformă REFIT;
• Asumarea responsabilității: Comisia va analiza modificările care pot fi aduse normelor de reglementare a procedurilor de autorizare la nivelul UE în anumite sectoare sensibile, pentru a se asigura că Comisia nu este singura care își asumă responsabilitatea de a acționa în cazul în care statele membre nu pot emite un aviz;
• Transparență: Comisia va propune un nou registru de transparență pentru a aborda interacțiunile părților interesate cu Parlamentul European, Consiliul și Comisia;
• Elaborarea de rapoarte privind sarcinile: Prima „analiză anuală a sarcinilor” va fi prezentată de către Comisie ca parte a noului acord interinstituțional privind o mai bună legiferare;
• Accelerarea aplicării legislației: Comisia va adopta o comunicare privind aplicarea dreptului Uniunii pentru a promova aplicarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației în mod efectiv.

Programul de lucru al Comisiei pentru 2017, care conține prioritățile în materie de legiferare, este disponibil la adresa de internet: http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm

Rezultatele obținute ca urmare a angajamentului puternic în chestiunile de importanță majoră

Comisia a redus semnificativ volumul programelor sale de lucru anuale, cu 23 de noi inițiative prioritare și pachete în 2015 și tot 23 în 2016. Aceasta și-a concentrat eforturile pe inițiative majore cu o valoare adăugată ridicată la nivelul UE: stimularea investițiilor, formularea unui răspuns la criza refugiaților, consolidarea frontierelor, combaterea schimbărilor climatice, promovarea inovării prin intermediul unei piețe digitale unice, instituirea unei uniuni a energiei, precum și combaterea fraudei și a evaziunii fiscale.

Respectarea consecventă a legislației UE este, de asemenea, un aspect important pentru cetățeni. Comisia pune un accent deosebit pe acele încălcări care au un impact semnificativ asupra realizării obiectivelor de politică importante ale UE.

Reducerea sarcinii de reglementare și a birocrației
Comisia și-a consacrat în egală măsură eforturile pentru simplificarea legislației existente și asigurarea faptului că aceasta rămâne adecvată scopului într-o lume care evoluează rapid. Pentru a fi în măsură să ne concentrăm asupra aspectelor prioritare, s-au retras în ultimii doi ani 90 de propuneri legislative care nu înregistrau progrese în cadrul procesului legislativ, s-au abrogat 32 de legi învechite și s-au identificat 103 domenii care pot face obiectul unei simplificări a cadrului de reglementare.

Instituirea în 2015 a platformei REFIT a condus la o mai mare contribuție din partea guvernelor naționale și a părților interesate la agenda noastră în materie de simplificare. Prin intermediul unui site internet specializat, părțile interesate sunt în măsură să își prezinte opiniile cu privire la legislația UE în cadrul platformei și să sugereze îmbunătățiri. În cadrul platformei au fost examinate deja peste 100 de idei și au fost formulate 17 avize conținând propuneri concrete adresate Comisiei cu privire la o gamă largă de aspecte. Comisia va prezenta un raport privind acțiunile ulterioare preconizate în programul său de lucru pentru 2017.

Platforma REFIT poate fi accesată la adresa de internet: http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/refit-platform/index_ro.htm

Mai multe informații despre programul REFIT sunt disponibile la adresa de internet: http://ec.europa.eu/info/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less_en

Elaborarea politicilor în mod transparent
Începând din mai 2015, Comisia a pus în aplicare o serie de măsuri pentru a instaura un dialog mai activ și mai constructiv cu toate părțile interesate la elaborarea de noi inițiative și la evaluarea politicilor existente. Acest lucru determină o schimbare radicală în ceea ce privește implicarea părților interesate și a cetățenilor, care sunt acum în măsură să ofere feedback online cu privire la orientările inițiale ale Comisiei în materie de politici, să participe la consultări publice pe internet, să prezinte observații cu privire la propunerile prezentate de Comisie și la legislația de punere în aplicare înainte de adoptarea acestora de către Comisie.

Cetățenii au posibilitatea de a participa la consultările lansate de Comisia Europeană pe temele prioritare de politică europeană. Consultările publice sunt publicate la adresa de internet: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Pin It on Pinterest

Share This