Începând cu 1 ianuarie 2019, România exercită, timp de șase luni, Președinția Consiliului Uniunii Europene, un proiect de importanță majoră pentru întreaga societate. Motto-ul „Coeziunea, o valoare comună europeană“ integrează viziunea pe care România o are asupra mandatului său ca Președinție a Consiliului Uniunii Europene în 2019. 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene își propune să faciliteze lucrările Consiliului Uniunii Europene, în acest context complex, prin promovarea coeziunii în toate cele trei dimensiuni ale sale:

– consolidarea coeziunii de acțiune politică care să ne ajute să restabilim legătura între state membre, instituții europene și cetățeni. Astfel, avem în vedere coeziunea atât ca valoare comună europeană, cât şi ca expresie a unităţii între statele şi regiunile din Uniunea Europeană.

– dimensiunea economică a coeziunii reprezintă factor catalizator în reducerea decalajelor de dezvoltare între statele membre și între regiuni și în consolidarea pieței unice. Am gândit această valență a coeziunii economice și din perspectiva noilor state membre, pentru care deplina integrare în piața unică este esențială, astfel încât beneficiile acesteia să fie resimțite de către toți cetățenii.

– coeziunea trebuie promovată și în dimensiunea sa socială, înțeleasă și prin imperativul asigurării convergenței sociale și a prezervării celor patru libertăți fundamentale ale Pieței Interne a Uniunii Europene.

 

Pentru a reflecta imperativul coeziunii, prioritățile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene au fost declinate prin cei patru piloni de acțiune – 1. Europa convergenței, 2. Europa siguranței, 3. Europa, actor global și 4. Europa valorilor comune.

 

Pilonul 1 ”Europa convergenței”

Președinția Românei la Consiliul UE va urmări să contribuie la  asigurarea convergenței și coeziunii europene în scopul unei dezvoltări durabile și echitabile pentru toți cetățenii și statele membre prin creșterea competitivității și reducerea decalajelor de dezvoltare, promovarea conectivității și a digitalizării, stimularea antreprenoriatului și consolidarea politicii industriale europene.

Obiective principale:

 • avansarea procesului de negociere privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027;
 • dezvoltarea dimensiunii sociale a UE, prin punerea în aplicare a Pilonului European al Drepturilor Sociale;
 • avansarea agendei UE în domeniile economic și financiar, în scopul stimulării creșterii și investițiilor, pentru aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, precum și în vederea sprijinirii reformelor structurale;
 • promovarea cercetării și inovării, digitalizării și conectivității în vederea creșterii competitivității economiei și industriei europene.

 

Pilonul 2 ”Europa siguranței”

Președinția Românei la Consiliul UE va urmări consolidarea unei Europe mai sigure printr-un plus de coeziune între statele membre pentru a face față noilor provocări de securitate ce amenință siguranța cetățenilor și prin sprijinirea inițiativelor de cooperare în domeniu.

Obiective principale:

 • consolidarea securității interne,prin creșterea cooperării între statele membre și creșterea interoperabilității sistemelor de securitate ale UE, protejarea siguranței cetățenilor, companiilor și instituțiilor publice în spațiul virtual și îmbunătățirea rezilienței Uniunii la atacuri cibernetice;
 • continuarea luptei împotriva terorismului, inclusiv prin facilitarea operaționalizării mandatului Parchetului European;
 • acordarea unei atenții sporite aspectelor privind migrația, pe baza unei abordări cuprinzătoare a acțiunii în cadrul UE și prin promovarea cooperării cu țările de origine și tranzit, precum și prin facilitarea dialogului între statele membre în scopul identificării de soluții pentru o politică eficientă și sustenabilă a UE în domeniul migrației și azilului.

 

Pilonul 3 „Europa, actor global”

Pe durata mandatului său de Președinție a Consiliului UE, România va sprijini continuarea consolidării rolului global al UE prin promovarea politicii de extindere, prin acțiunea Uniunii în vecinătate, prin continuarea procesului de implementare a Strategiei Globale, prin asigurarea resurselor necesare la nivelul Uniunii și prin implementarea angajamentelor globale ale UE.

Obiective principale:

 • promovarea consolidării capacităților de apărare și securitate ale Uniunii în strânsă complementaritate cu procesele similare din cadrul NATO, cu accent pe consolidarea Parteneriatului strategic UE – NATO;
 • sprijinirea întăririi acțiunii în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comune, în principal prin consolidarea mecanismelor existente și asigurarea sinergiei noilor instrumente, precum: Procesul Anual de Analiză Coordonată a Apărării, Fondul European de Apărare și Cooperarea Structurată Permanentă;
 • avansarea politicii de extindere a Uniunii pentru asigurarea unui plus de securitate în plan intern și extern;
 • promovarea de acțiuni coordonate și coerente în vecinătatea Uniunii, prin aniversarea a 10 ani de la lansarea Parteneriatului Estic și prin reafirmarea importanței Mării Negre pe agenda Uniunii Europene, inclusiv din perspectiva revigorării Sinergiei Mării Negre;
 • promovarea intereselor comerciale, atât prin consolidarea multilateralismului și modernizarea sistemului comercial multilateral, cât și prin extinderea Acordurilor de parteneriat economic și de liber schimb.

 

Pilonul 4 „Europa valorilor comune”

Președinția Românei la Consiliul UE va urmări stimularea solidarității și coeziunii Uniunii prin promovarea politicilor privind combaterea discriminării, egalitatea de șanse și tratamentul egal pentru femei și bărbați, precum și prin creșterea implicării cetățenilor, și în special a tinerilor, în dezbaterile europene.  

Obiective principale:

 • promovarea combaterii eficiente a rasismului, intoleranței, xenofobiei, populismului, antisemitismului și descurajarea discursului bazat pe ură.
 • promovarea combaterii dezinformării online și a știrilor false, inclusiv prin ameliorarea educației în domeniul mass-media și dezvoltarea de mecanisme europene care promovează bunele practici în combaterea dezinformării.
 • promovarea și susținerea inițiativelor legislative privind progresul social și reducerea decalajelor de dezvoltare, oportunități egale între femei și bărbați, precum și asigurarea accesului la educație și pregătire a categoriilor dezavantajate.
 • combaterea discriminării de gen pe piața muncii și în afaceri, precum și a diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați.

 

Context

Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene este exercitată pentru o perioadă de 6 luni, prin rotație, de fiecare Stat membru. Prin definiție, Președinția trebuie să fie neutră și imparțială pe perioada exercitării mandatului; prin urmare, ea nu poate favoriza propriile opțiuni de politici și nici pe cele ale unui alt Stat membru.  Ea are trei misiuni principale:

 • Prima misiuneeste de planificare şi conducere a reuniunilor din cadrul diferitelor formațiuni ale Consiliului (cu excepția Consiliului Afaceri Externe) şi ale grupurilor sale de lucru.
 • Cea de-a doua misiunevizează reprezentarea Consiliului în relaţiile cu celelalte instituţii ale Uniunii, în special cu Comisia Europeană şi cu Parlamentul European. În activitatea pe care o desfăşoară, Preşedinţia cooperează îndeaproape cu Președintele Consiliului European şi cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate.
 • Cea de-a treia misiune este asumarea reprezentării Uniunii Europene în dialog cu partenerii externi, prin înlocuirea temporară a Înaltului Reprezentant, în situațiile în care acesta nu poate participa.

 

Informații utile pe această temă găsiți la adresa: https://www.romania2019.eu/  

Pin It on Pinterest

Share This