Comisia Europeană a prezentat luna trecută propuneri pentru finalizarea reformei sistemului european comun de azil. Astfel, Comisia a propus crearea unei proceduri comune de protecție internațională, un set de standarde uniforme privind protecția și drepturile acordate beneficiarilor ei, precum și o mai bună armonizare a condițiilor de primire în UE. 

Propunerile includ:
• înlocuirea directivelor privind procedurile de azil și condițiile de protecție internațională cu regulamente,
• revizuirea directivei privind condițiile de primire.

Propunerile privind sistemul de azil vor simplifica și vor scurta durata procedurilor și a procesului decizional, vor descuraja deplasările secundare ale solicitanților și vor crește perspectivele de integrare ale celor care au dreptul la protecție internațională.

Propunerile legislative prezentate în iulie vin în continuarea primului set de propuneri de reformare a sistemului european comun de azil, adoptate de Comisie la 4 mai. Propunerile vizează să creeze un sistem european comun de azil solid, coerent și integrat, bazat pe norme comune, armonizate și care sunt în deplină concordanță cu normele de protecție internațională prevăzute de Convenția de la Geneva și cu instrumentele privind drepturile fundamentale.

În primul rând, Comisia propune înlocuirea Directivei privind procedurile de azil cu un regulament de instituire a unei proceduri europene comune, complet armonizate, de protecție internațională.

Propunerea prevede:

• Simplificarea, clarificarea și reducerea duratei procedurilor de azil. Durata procedurii este redusă și simplificată, iar deciziile vor fi luate în mod normal în termen de cel mult 6 luni. Sunt fixate termene mai scurte (1-2 luni) pentru cazurile speciale în care cererile sunt inadmisibile sau în mod vădit nefondate ori pentru cazurile în care se aplică procedura accelerată. Sunt prevăzute termene pentru introducerea căilor de atac (de la 1 săptămână la 1 lună) și pentru pronunțarea hotărârilor ca urmare a exercitării primei căi de atac (de la 2 la 6 luni).
• Garanții comune pentru solicitanții de azil. Solicitanților de azil li se va garanta dreptul la un interviu individual și la asistență juridică și reprezentare gratuită, încă de la începutul procedurii administrative. Sunt prevăzute garanții sporite pentru solicitanții de azil cu nevoi speciale și pentru minorii neînsoțiți, în cazul cărora trebuie numit un tutore în termen de 5 zile de la depunerea cererii.
• Norme mai stricte de combatere a abuzurilor. Vor fi introduse noi obligații de cooperare cu autoritățile, precum și consecințe stricte dacă acestea nu sunt respectate. Vor deveni obligatorii (în prezent acestea sunt facultative) sancțiunile pentru abuz de procedură, lipsă de cooperare și deplasări secundare și acestea vor include respingerea cererii drept retrasă implicit sau în mod vădit nefondată ori aplicarea procedurii accelerate.
• Norme armonizate privind țările sigure. Comisia clarifică și face obligatorie aplicarea conceptelor de țară sigură. De asemenea, Comisia propune înlocuirea integrală, în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, a desemnărilor naționale ale țărilor de origine sigure și ale țărilor terțe sigure cu liste europene sau desemnări valabile la nivelul UE.

Citește și …

Standarde de protecție și drepturi armonizate pentru solicitanții de azil

Condiții de primire a azilanților demne și armonizate în întreaga UE

Context

Noua politică în domeniul migrației reprezintă una dintre cele 10 priorități ale Orientărilor politice ale Comisiei Juncker.

La 13 mai 2015, Comisia Europeană a propus, prin Agenda europeană privind migrația, o strategie amplă pentru a aborda provocările imediate ale crizei în curs și pentru a-i oferi UE instrumente cu care să gestioneze mai bine migrația pe termen mediu și lung, în domenii precum migrația neregulamentară, gestionarea frontierelor, azilul și migrația legală. Anul trecut au fost deja prezentate trei pachete de măsuri de punere în aplicare, la 27 mai 2015, la 9 septembrie 2015 și la 15 decembrie 2015.

La 6 aprilie 2016, Comisia Europeană a publicat o comunicare prin care a lansat procesul de reformare a actualului sistem european comun de azil, astfel cum a fost anunțat de președintele Juncker în orientările sale politice și așa cum se prevede în Agenda europeană privind migrația.

Comunicarea din 6 aprilie a stabilit, de asemenea, obiectivul de a reduce fluxurile de migrație neregulamentară, inclusiv prin stabilirea unor căi sigure și legale de intrare în UE pentru persoanele care au nevoie de protecție. În acest sens, Comisia a prezentat luna trecuta și o propunere privind instituirea unui cadru european de relocare.

La 4 mai 2016, Comisia a prezentat un prim pachet de reforme. Acest pachet include propuneri pentru crearea unui sistem Dublin sustenabil și echitabil, consolidarea sistemului EURODAC și crearea unei veritabile agenții europene de azil.

Informații suplimentare:
 Propunere de regulament de instituire a unei proceduri comune în UE
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160713/proposal_for_a_common_procedure_for_international_protection_in_the_union_en.pdf  
 Comunicare: Posibilități de reformare a sistemului european comun de azil și de îmbunătățire a căilor legale de migrație
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0197&from=RO  
 Agenda europeană privind migrația
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_ro.pdf 

Pin It on Pinterest

Share This