În 14 decembrie 2016 Parlamentul European și Consiliul au adoptat noua Directivă privind plafoanele naționale de emisie (PNE), pe baza unei propuneri a Comisiei care stabilește limite mai stricte pentru principalii cinci poluanți din Europa: particulele fine de materie (PM2,5), dioxidul de sulf, oxizii de azot, compușii organici volatili nemetanici și amoniacul. Directiva menționată va intra în vigoare la data de 31 decembrie 2016.

Cetățenii sunt din ce în ce mai conștienți și mai preocupați de calitatea aerului pe care îl respiră. Prin urmare, acordul privind stabilirea unor limite mai stricte în Directiva PNE reprezintă un pas important. Această directivă va aduce, de asemenea, beneficii substanțiale în ceea ce privește calitatea apelor dulci, a solului și a ecosistemelor și va contribui la combaterea efectelor particulelor nocive care generează schimbări climatice.

Atunci când va fi pusă în aplicare pe deplin, directiva va reduce cu aproximativ 50 %, până în 2030, efectele negative ale poluării atmosferice asupra sănătății, cum ar fi bolile respiratorii și decesele premature.

Punerea în practică a noilor norme

Statele membre trebuie să transpună directiva în legislația națională până la data de 30 iunie 2018 și să elaboreze, până în 2019, un program național de control al poluării atmosferice în care să stabilească măsuri de reducere a principalilor cinci poluanți atmosferici cu procentele convenite până în 2020 și 2030. Statele membre trebuie, de asemenea, să asigure coordonarea acestor măsuri cu planurile din domenii cum ar fi transporturile, agricultura, energia și clima.

În acest scop vor fi necesare investiții, însă costurile vor fi cu mult compensate de beneficiile generate de reducerea costurilor, în special a celor legate de asistența medicală și de tratarea bolilor profesionale.

Comisia va colabora cu statele membre pentru a asigura o punere în aplicare corespunzătoare, de exemplu prin crearea unui nou Forum pentru aer curat până în toamna anului 2017. În cadrul acestui forum, părțile interesate vor face schimb de experiență și de bune practici. Comisia va facilita, de asemenea, accesul la instrumentele de finanțare ale UE.

Plafoanele naționale de emisii din UE sunt limitele superioare ale emisiilor totale de anumiți poluanți atmosferici pe care statele membre trebuie să le respecte până la o anumită dată, în vederea reducerii concentrațiilor de fond și a limitării poluării atmosferice transfrontaliere. Plafoanele existente au fost instituite în 2010, astfel cum prevăd Protocolul de la Göteborg din 1999 și vechea Directivă privind plafoanele naționale de emisie (2001/81/CE). Noile plafoane (denumite „angajamente naționale de reducere a emisiilor”) pentru 2020 au fost convenite în cadrul Protocolului de la Göteborg revizuit și sunt puse în aplicare pentru 2020 și 2030 în noua Directivă privind plafoanele naționale de emisie.

Informații suplimentare privind noua Directivă privind plafoanele naționale de emisie unt disponibile la adresa de internet: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4372_ro.htm

Informații suplimentare privind revizuirea politicii UE în domeniul calității aerului sunt disponibile la adresa de internet: http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Pin It on Pinterest

Share This