Comisia Europeană a prezentat în 27 mai o propunere privind un plan major de redresare. Pentru a asigura că redresarea este sustenabilă, echilibrată, favorabilă incluziunii și echitabilă pentru toate statele membre, Comisia Europeană a propus crearea unui nouinstrument de redresare, Next Generation EU (UE – generația viitoare), integrat într-un buget UE pe termen lung puternic, modern și revizuit. De asemenea, Comisia a prezentat versiunea ajustată a programului său de lucru pentru 2020, în care se acordă prioritate acțiunilor necesare pentru stimularea redresării și rezilienței Europei.

În completarea eforturilor naționale, bugetul UE se află într-o poziție unică pentru a susține o redresare socioeconomică echitabilă, a repara și a revitaliza piața unică, a garanta condiții de concurență echitabile și a sprijini investițiile urgente, în special în tranziția către o societate digitală și verde, elemente esențiale pentru prosperitatea și reziliența viitoare ale Europei.

Instrumentul Next Generation EU va colecta fonduri prin ridicarea temporară a plafonului care se aplică resurselor proprii la 2,0 % din venitul național brut al UE, permițând Comisiei să își utilizeze ratingul de credit puternic pentru a împrumuta 750 de miliarde EUR de pe piețele financiare. Această finanțare suplimentară va fi direcționată prin intermediul programelor UE și rambursată pe o perioadă lungă de timp în bugetele viitoare ale UE – nu înainte de 2028 și nu mai târziu de 2058.

Pentru ca acest lucru să se realizeze în mod echitabil și partajat, Comisia propune o serie de resurse proprii noi. În plus, pentru a pune la dispoziție fondurile cât mai curând posibil astfel încât să se răspundă celor mai urgente nevoi, Comisia propune modificarea actualului cadru financiar multianual 2014-2020 pentru a se pune la dispoziție fonduri suplimentare în valoare de 11,5 miliarde EUR deja în 2020.

Fondurile colectate în cadrul instrumentului Next Generation EU vor fi investite în trei piloni:

 1. Sprijinirea statelor membre pentru a face investiții și reforme
 2. Relansarea economiei UE prin stimularea investițiilor private
 3. Lecții învățate în urma crizei

 

 1. Sprijinirea statelor membre pentru a face investiții și reforme
 • Prin noul Mecanism pentru redresare și reziliență, în valoare de 560 de miliarde EUR, se va oferi sprijin financiar pentru investițiile și reformele ce vor viza, în special, tranziția către o societate digitală și verde și reziliența economiilor naționale; aceste investiții și reforme vor fi corelate cu obiectivele incluse în semestrul european. Acest mecanism va fi integrat în semestrul european și va avea o facilitate de finanțare de până la 310 miliarde EUR și va putea să ofere până la 250 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi. Sprijinul va fi pus la dispoziția tuturor statelor membre, dar va fi concentrat în zonele cele mai afectate și acolo unde nevoile în materie de reziliență sunt cele mai mari.
 • Ținându-se seama de gravitatea impactului socioeconomic al crizei, în special de nivelul șomajului în rândul tinerilor și de prosperitatea relativă a statelor membre, până în 2022 se va aloca o sumă suplimentară de 55 miliarde EUR din programele actuale ale politicii de coeziuneîn cadrul noii inițiative REACT-UE
 • O propunere de consolidare a Fondului pentru o tranziție justă cu până la 40 de miliarde EUR, pentru a sprijini statele membre în accelerarea tranziției către o neutralitate climatică.
 • O consolidare a Fondului european agricol pentru dezvoltare ruralăîn valoare de 15 miliarde EUR pentru a sprijini zonele rurale să facă modificările structurale necesare în conformitate cu Pactul verde european și să realizeze obiectivele ambițioase ale strategiei în materie de biodiversitate și ale strategiei „de la fermă la consumator”.

 

 1. Relansarea economiei UE prin stimularea investițiilor private
 • Noul Instrument de sprijin pentru solvabilitateva mobiliza resurse private pentru a sprijini urgent întreprinderile europene viabile din sectoarele, regiunile și țările cele mai afectate. Acesta poate fi operațional începând cu 2020 și va avea un buget de 31 de miliarde EUR, cu scopul de a debloca 300 de miliarde EUR sub formă de sprijin pentru solvabilitatea întreprinderilor din toate sectoarele economice și de a le pregăti pentru un viitor digital, rezilient și mai curat.
 • Suplimentarea cu 15,3 miliarde EUR a bugetului dedicat InvestEU, programul de investiții emblematic al Europei, în vederea mobilizării de investiții private în proiecte din întreaga Uniune.
 • Noul Mecanism de investiții strategice, gândit în cadrul InvestEU pentru a genera investiții de până la 150 de miliarde EURcare să sporească reziliența sectoarelor strategice, în special a celor legate de tranziția către o societate digitală și verde, și lanțurile valorice esențiale pe piața internă, datorită unei contribuții de 15 miliarde EUR din instrumentul Next Generation EU.

 

 1. Lecții învățate în urma crizei
 • Noul program în domeniul sănătății, EU4Healthpentru consolidarea securității sanitare și pregătirea pentru viitoarele crize din acest domeniu, cu un buget de 9,4 miliarde EUR.
 • 2 miliarde EURpentru consolidarea rescEUmecanismul de protecție civilă al Uniunii, care va fi extins și consolidat pentru a spori capacitatea Uniunii de a se pregăti și a răspunde viitoarelor crize.
 • Suplimentarea cu 94,4 miliarde EURa programului Orizont Europa, care va fi consolidat pentru a finanța cercetarea vitală în domeniul sănătății, al rezilienței și al tranziției către o societate digitală și verde.
 • Sprijinirea partenerilor globali ai Europei printr-o sumă suplimentară de 16,5 miliarde EUR pentru acțiuni externe, inclusiv ajutor umanitar.
 • Alte programe ale UE vor fi consolidate pentru a alinia pe deplin viitorul cadru financiar la nevoile în materie de redresare și la prioritățile strategice. Alte instrumente vor fi consolidate pentru a conferi bugetului UE un plus de flexibilitate și reactivitate.

Este necesar ca în cadrul Consiliului European, până în iulie, să se ajungă rapid la un acord politic cu privire la instrumentul Next Generation EU și la bugetul general al UE pentru perioada 2021-2027.

 

FUNDAMENTELE REDRESĂRII

Relansarea economiei nu înseamnă revenirea la situația de dinainte de criză, ci ieșirea din criză pe o traiectorie ascendentă. Trebuie să reparăm daunele cauzate pe termen scurt de criză într-un mod care să ne permită să investim, de asemenea, în viitorul nostru pe termen lung. Toate sumele colectate prin intermediul instrumentului Next Generation EU vor fi canalizate prin intermediul programelor UE în cadrul bugetului UE pe termen lung revizuit:

Pactul verde european ca strategie de redresare a UE:

 • un val masiv de renovăriale clădirilor și infrastructurilor și o economie mai circulară, care să creeze locuri de muncă la nivel local;
 • derularea de proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile, în special bazate pe energia eoliană și solară, și lansarea unei economii curate, pe bază de hidrogen, în Europa;
 • transporturi și logistică mai puțin poluante, inclusiv instalarea unui milion de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice și stimularea mobilității feroviare și a mobilității curate în orașele și regiunile noastre;
 • consolidarea Fondului pentru o tranziție justăcare să sprijine recalificarea, ajutând întreprinderile să creeze noi oportunități economice.

Consolidarea pieței unice și adaptarea acesteia la era digitală:

 • realizarea de investiții într-o conectivitate mai mare și de calitate mai bună, în special în instalarea rapidă a rețelelor 5G;
 • prezență industrială și tehnologică mai puternicăîn sectoare strategice, inclusiv în inteligența artificială, în securitatea cibernetică, în calculul de înaltă performanță și în serviciile de cloud;
 • construirea unei economii reale a datelor, ca motor al inovării și al creării de locuri de muncă;
 • creșterea rezilienței cibernetice.

O recuperare echitabilă și favorabilă incluziunii pentru toți:

 • sistemul european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj(SURE), instituit pe termen scurt, va oferi 100 miliarde EUR pentru a sprijini lucrătorii și întreprinderile;
 • Agenda pentru competențe în Europași Planul de acțiune pentru educația digitală vor asigura competențe digitale pentru toți cetățenii UE;
 • salarii minime corecteși măsuri obligatorii de asigurare a transparenței salariale vor ajuta lucrătorii vulnerabili, în special femeile;
 • Comisia Europeană intensifică lupta împotriva evaziunii fiscale, ceea ce va ajuta statele membre să genereze venituri.

 

CONSTRUIREA UNEI UNIUNI EUROPENE MAI REZILIENTE

Europa trebuie să își consolideze autonomia strategică într-o serie de domenii specifice, inclusiv în lanțurile valorice strategice, și să filtreze investițiile străine directe. Pentru a spori gradul de pregătire în caz de crize și a îmbunătăți gestionarea crizelor, Comisia va consolida Agenția Europeană pentru Medicamente și va conferi un rol mai important Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) în coordonarea răspunsului medical în caz de crize.

Recuperarea trebuie să se bazeze, fără echivoc, pe drepturile fundamentale și pe respectarea deplină a statului de drept. Eventualele măsuri de urgență trebuie să fie limitate în timp și strict proporționale. Evaluarea Comisiei va fi inclusă în primul raport care se va publica în cadrul mecanismului privind statul de drept.

 

ISTORICUL DOSARULUI

Printr-o declarație comună adoptată la 26 martie 2020, membrii Consiliului European au invitat Comisia Europeană să elaboreze o strategie coordonată de ieșire din criză, un plan de redresare cuprinzător și un plan de investiții fără precedent pentru revenirea la o funcționare normală a societăților și a economiilor noastre și pentru reluarea unei creșteri durabile, integrând, printre altele, tranziția către o economie verde și transformarea digitală. Pe baza acestui mandat, la 15 aprilie, președinta Comisiei și președintele Consiliului au prezentat, ca un prim pas, Foaia europeană de parcurs pentru ridicarea măsurilor de izolare legate de coronavirus. Pachetul prezentat în 27 mai, bazat pe o propunere revizuită privind următorul buget pe termen lung al UE și pe programul de lucru actualizat al Comisiei pentru 2020, abordează a doua parte a mandatului, și anume necesitatea unui plan cuprinzător de redresare.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Comunicarea privind planul de redresare: „Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=COM:2020:456:FIN&from=EN

Pin It on Pinterest

Share This