Strategia UE pentru relațiile culturale internaționale, prezentată în iunie 2016 de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, își propune să încurajeze cooperarea în domeniul cultural între UE și țările partenere. De asemenea, aceasta promovează o ordine globală bazată pe pace, pe statul de drept, pe libertatea de exprimare, pe înțelegerea reciprocă și pe respectarea valorilor fundamentale.

Această strategie este aliniată recent adoptatei Agende 2030 care recunoaște cetățenia globală, diversitatea culturală și dialogul intercultural ca principii de bază ale dezvoltării durabile și ale politicilor de vecinătate și de extindere ale Uniunii.
Cultura poate juca un rol important în politica externă a Uniunii. Cooperarea culturală se opune stereotipurilor și prejudecăților, prin susținerea dialogului, a deschiderii, a demnității și a respectului reciproc. Dialogul intercultural poate contribui la prevenirea conflictelor și la promovarea reconcilierii în interiorul țărilor și între acestea. Cultura poate fi totodată un instrument de creare a unor importante beneficii sociale și economice, atât în interiorul, cât și în afara Uniunii.
Strategia propune un nou model de cooperare cu statele membre, cu institutele culturale naționale și cu operatorii publici și privați din Uniune și din țările partenere, mărind oportunitățile, creând sinergii și maximizând beneficiile socio-economice.

Strategia UE pentru relațiile culturale internaționale se concentrează pe promovarea cooperării culturale cu țările partenere de-a lungul a trei axe principale:
• susținerea culturii ca motor al dezvoltării sociale și economice durabile;
• promovarea culturii și a dialogului intercultural pentru relații intercomunitare pașnice;
• consolidarea cooperării privind patrimoniul cultural.

În vederea atingerii acestor obiective, relațiile culturale internaționale ale UE vor contribui la transformarea UE într-un actor mai puternic pe plan mondial – o prioritate majoră a viitoarei strategii globale a actualei Comisii, precum și a Înaltului Reprezentant.

Puteți să consultați Strategia UE pentru relațiile culturale internaționale la adresa de internet:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016JC0029&from=EN 

Platforma diplomației culturale

Pentru a ajuta Uniunea să pună strategia în aplicare și să creeze sinergii în rândul tuturor părților interesate din Uniune (delegații ale UE, institute culturale și fundații naționale, întreprinderi publice și private, societatea civilă), în februarie 2016 a fost înființată o platformă a diplomației culturale, ale cărei activități se vor concentra pe țări strategice. Gestionată de un consorțiu format din institute culturale ale statelor membre și din alți parteneri, platforma va oferi consiliere în materie de politici, va facilita colaborarea în rețea, va desfășura activități împreună cu părțile interesate din domeniul culturii și va elabora programe de formare pentru poziția de lider în sectorul cultural.

Platforma diplomației culturale este disponibilă la adresa de internet:
http://cultureinexternalrelations.eu/ 

Cum s-a dezvoltat actuala strategie?

În 2007, Comisia a propus „Agenda europeană pentru cultură într-o lume în proces de globalizare”, care includea promovarea culturii în cadrul relațiilor internaționale ale Uniunii. Între timp, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și instituirea Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) creează o nouă structură, care poate îmbunătăți în continuare contribuția UE la relațiile culturale internaționale. În ultimii ani, statele membre, Parlamentul European și reprezentanții societății civile au cerut o abordare mai coordonată la nivelul UE a relațiilor culturale internaționale.

Acțiunea pregătitoare a Parlamentului European, intitulată „Cultura în relațiile externe ale UE” (2013-2014) a evidențiat potențialul considerabil al culturii în relațiile externe ale Europei și a subliniat importantele beneficii pe care Uniunea Europeană și statele sale membre le-ar putea obține printr-o mai bună raționalizare a diplomației culturale.

În luna noiembrie 2015, Consiliul a cerut Comisiei și Înaltului Reprezentant să elaboreze o „abordare strategică a culturii în cadrul relațiilor externe ale UE, definind în acest scop un set de principii directoare.” În consecință, prezenta strategie răspunde acestei solicitări, generând o abordare mai strategică a UE în ceea ce privește diplomația culturală.

Finanțarea cooperării culturale internaționale
În sectoarele culturale și creative, Uniunea Europeană a finanțat deja o serie de proiecte, cum ar fi rețelele de centre creative sau programul „African, Caribbean and Pacific (ACP) Cultures+”, precum și programele de sprijinire a guvernanței culturale și de promovare a dialogului intercultural.

Programul „Europa creativă” este și el deschis țărilor din vecinătate și țărilor candidate la aderare.

Delegațiile UE organizează periodic activități de diplomație culturală, iar cultura și patrimoniul se înscriu de mult timp printre acțiunile de cooperare pentru dezvoltare ale UE (de exemplu, restaurarea manuscriselor de la Tombouctou, în Mali).

Sprijinul acordat de Uniune Fundației Anna Lindh în sudul Mediteranei reprezintă un alt bun exemplu al modului în care cultura va influența politica externă a UE. Programul „Tinere voci arabe” (extins acum la regiunea euromediteraneeană) aprofundează, de exemplu, dialogul dintre tinerii lideri și reprezentanții societății civile, pentru a elabora contradiscursuri îndreptate împotriva extremismului și a radicalizării violente.

Un alt exemplu este asistența acordată de UE pentru protejarea patrimoniului cultural din Siria. Această inițiativă, implementată de UNESCO, sprijină părțile interesate la nivel local în eforturile lor de monitorizare a stării patrimoniului și de conservare a acestuia, precum și de combatere a traficului ilicit.

În cadrul Parteneriatului estic (PaE), Programul cultural al PaE susține contribuția sectoarelor culturale și creative la o dezvoltare durabilă din punct de vedere economic, social și umanitar. În același timp, proiectul „Community-Led Urban Strategies in Historic Towns” (Strategii urbane gestionate de comunități din orașe istorice) urmărește să stimuleze dezvoltarea economică și socială prin consolidarea patrimoniului cultural în nouă orașe istorice din Armenia, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Orizont 2020 susține totodată cercetarea în domeniul diplomației culturale, dar și activitățile din sfera patrimoniului cultural, prin intermediul unor proiecte interdisciplinare multinaționale. Viitoare programe aflate în curs de elaborare vor sprijini țări partenere din diferite regiuni, promovând în special eforturile culturale și creative și dialogul intercultural.

Pin It on Pinterest

Share This