Comisia Europeană a publicat, în data de 22 noiembrie, pachetul de documente ce lansează ciclul Semestrului european 2018, de coordonare a politicilor economice, bugetare și sociale, prin care stabilește prioritățile economice și sociale ale UE pentru anul următor, formulează recomandări de politică pentru zona euro și finalizează evaluarea proiectelor de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro.

Măsurile cu referire la România

Comisia a adoptat o serie de măsuri în temeiul Pactului de stabilitate și de creștere, ce au în vedere Marea Britanie și România.

În cazul țării noastre, Comisia a stabilit că nu au fost luate măsuri eficace ca răspuns la recomandarea Consiliului din luna iunie și propune Consiliului să adopte o versiune revizuită a recomandării adresate deja, de a-și corecta abaterea semnificativă de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu.

În luna iunie 2017, Consiliul a adresat României o recomandare privind o ajustare structurală anuală de 0,5 % din PIB, în cadrul procedurii aplicabile abaterilor semnificative.  În prezent, ca urmare a evoluțiilor ulterioare și a faptului că România nu a adoptat măsuri eficace pentru a-și corecta abaterea semnificativă, Comisia propune o recomandare revizuită privind o ajustare structurală anuală de cel puțin 0,8 % din PIB în 2018.

 

Prioritățile economice și sociale ale UE pentru 2018

Noul ciclu european începe pe fundalul unei activități economice robuste în zona euro și în UE, al unor niveluri record de ocupare a forței de muncă și al scăderii ratelor șomajului până aproape de cele de dinaintea crizei. 

Prioritatea prezentă a Comisiei este de a se asigura că această situație va dura și va aduce beneficii tuturor membrilor societății, întrucât toate statele membre contribuie la acest impuls puternic dat creșterii. În paralel cu implementarea unor politici bugetare responsabile, aplicarea unor reforme structurale ar trebui să se concentreze asupra creării condițiilor necesare pentru stimularea în continuare a investițiilor și pentru accentuarea creșterii salariilor reale, în vederea sprijinirii cererii interne.

Pachetul se bazează pe previziunile economice ale Comisiei din toamna anului 2017 și pe prioritățile formulate în discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii din 2017. El reflectă totodată recenta proclamare a pilonului european al drepturilor sociale, care a avut loc cu ocazia Summitului social de la Göteborg.

În acest an, economia zonei euro a înregistrat cea mai rapidă creștere din ultimul deceniu, astfel, creșterea economică a luat un avânt puternic. Buna performanță este determinată de un consum privat rezilient, de o creștere robustă la nivel mondial și de scăderea ratelor șomajului. Economiile tuturor statelor membre sunt în expansiune și piețele naționale ale forței de muncă sunt în curs de ameliorare, însă creșterea salariilor este încă foarte lentă. Investițiile se relansează, la rândul lor, datorită unor condiții de finanțare favorabile și unui sentiment mult mai pozitiv față de economie, întrucât nesiguranța s-a estompat. Finanțele publice ale țărilor din zona euro s-au ameliorat considerabil. Având în vedere faptul că statele membre se află în etape diferite în cadrul ciclului economic, orientările de astăzi subliniază necesitatea de a găsi echilibrul adecvat între sprijinirea expansiunii economice și asigurarea sustenabilității finanțelor publice, în special prin reducerea nivelurilor ridicate ale datoriei.

 

Documentele incluse în pachet

  • Analiza anuală a creșterii pentru anul 2018 (AAC), prin care statele UE sunt invitate să încurajeze investițiile, drept mijloc de a sprijini expansiunea, de a spori productivitatea și de a accentua creșterea pe termen lung. Totodată,se recomandă realizarea unor reforme structurale suplimentare, necesare pentru a face economia Europei mai stabilă, mai favorabilă incluziunii, mai productivă și mai rezilientă.
  • Raportul privind mecanismul de alertă pentru 2018, prin care se dorește a se preveni sau a se aborda dezechilibrele care împiedică buna funcționare a economiilor statelor membre, a zonei euro sau a UE în ansamblu.
  • Proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă (JER)respectiv prima ediție care pune în practică tabloul de bord al indicatorilor sociali, lansat ca unul dintre instrumentele de implementare a Pilonului european al drepturilor sociale.
  • Propunerea de orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă, ce prezintă prioritățile și obiectivele comune ale politicilor naționale în domeniul ocupării forței de muncă și stau la baza recomandărilor specifice fiecărei țări.
  • Recomandarea privind politica economică a zonei euro, care se axează pe o orientare bugetară neutră în linii mari și un mix echilibrat de politici pentru întreaga zonă. De asemenea, se solicită adoptarea unor politici care să sprijine o creștere durabilă și favorabilă incluziunii și care să îmbunătățească reziliența, reechilibrarea și convergența și este susținută implementarea unor reforme care să promoveze egalitatea de șanse și de acces la piața forței de muncă
  • Avizele privind proiectele de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro, Comisia finalizând evaluarea conformității proiectelor de planuri bugetare (PPB) pentru 2018 cu dispozițiile din Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) și adoptând avize pentru toate statele membre din zona euro, cu excepția Greciei.

 

Analiza anuală a creșterii pentru 2018 este disponibilă la următorul link: https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_ro

Raportul privind mecanismul de alertă pentru 2018 este disponibil la următorul link: https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-alert-mechanism-report_en

Recomandarea privind zona euro în 2018 este disponibil la următorul link: https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-recommendation-euro-area_en

Proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă pentru 2018 este disponibil la următorul link: https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_ro

Propunerea de modificare a orientărilor pentru politicile de ocupare a forței de muncă este disponibilă la următorul link: https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-employment-guidelines_ro

Comunicarea privind proiectele de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro poate fi accesată la link-ul: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2018_en

Pin It on Pinterest

Share This