În 20 decembrie 2017, Comisia Europeană și partenerii sociali și economici ai UE au semnat un „parteneriat european pentru integrare”, în care se stabilesc principii și angajamente-cheie menite să sprijine și să consolideze oportunitățile pe care le au refugiații și migranții cu drept de ședere în UE de a se integra pe piața europeană a forței de muncă. 

Parteneriatul a fost semnat, în numele Comisiei, de Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, și de Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă.

Integrarea poate fi eficace numai dacă fiecare dintre actorii implicați își joacă rolul care îi revine: instituțiile UE, autoritățile naționale și locale, partenerii sociali și economici și organizațiile societății civile.

Parteneriatul pentru integrare stabilește principiile fundamentale pentru integrarea refugiaților pe piața forței de muncă, precum acordarea de sprijin cât mai curând posibil, asigurarea faptului că integrarea aduce beneficii atât refugiaților, cât și economiei și societății în ansamblul lor și garantarea unei abordări multipartite.

 

Context actual

Conform studiilor, refugiații se confruntă cu obstacole semnificative în ceea ce privește încadrarea în muncă și reprezintă unul dintre cele mai vulnerabile grupuri de resortisanți din țările terțe de pe piața forței de muncă. În 2014, rata de ocupare profesională a refugiaților a fost cu 15-20 % mai mică decât cea a persoanelor autohtone, înregistrând niveluri deosebit de scăzute în rândul femeilor. În plus, refugiații sunt adesea supracalificați pentru locurile de muncă pe care le ocupă, ceea ce se datorează, în parte, competențelor lor mai scăzute în limba țării-gazdă și, în parte, nerecunoașterii calificărilor lor, la nivel oficial sau din partea angajatorilor.

În contextul actualelor și viitoarelor deficite de competențe și necesități de pe piața forței de muncă, neexploatarea potențialului pe care îl reprezintă refugiații aflați în UE reprezintă o enormă risipă de resurse, atât pentru persoanele în cauză, cât și pentru economie și societate în ansamblul lor. Dacă, pe de o parte, investițiile pentru formarea și activarea în întregime a forței de muncă existente ar trebui să continue, pe de altă parte refugiații – dacă sunt bine integrați – ar putea contribui și ei la piețele muncii din UE și la abordarea provocărilor demografice.

 

Angajamentele partenerilor sociali și economici 

Printre angajamentele asumate de partenerii sociali și economici prin parteneriatul european pentru integrare se numără schimbul de bune practici pentru integrarea refugiaților pe piața forței de muncă, precum organizarea de programe de mentorat pentru integrarea acestora la locul de muncă sau facilitarea identificării, evaluării și documentării competențelor și a calificărilor. Partenerii sociali și economici s-au angajat, de asemenea, să promoveze parteneriatul în rândul membrilor lor, precum și să consolideze cooperarea cu autoritățile publice de la toate nivelurile corespunzătoare. Comisia Europeană se va strădui, printre altele, să promoveze sinergiile cu fondurile UE, să asigure sinergii cu alte inițiative conexe la nivel european și să continue colaborarea cu organismele, grupurile, comitetele și rețelele relevante ale UE, precum și cu partenerii sociali și economici, pentru a sprijini integrarea refugiaților pe piața forței de muncă.

 

Instrumentul UE de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe

Pentru a sprijini eforturile de integrare depuse de statele membre, Comisia a întreprins o gamă largă de acţiuni. La data de 7 iunie 2016, Comisia a adoptat un plan de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțeNoua agendă pentru competențe în Europa, adoptată de Comisie la 10 iunie 2016, a lansat zece acțiuni menite să pună la dispoziția locuitorilor UE formarea, sprijinul și competențele adecvate, inclusiv evaluări ale profilurilor migranților și refugiaților pentru îmbunătățirea competențelor acestora.

În special, instrumentul UE de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe, lansat în luna noiembrie a acestui an, este menit să ajute autoritățile naționale, precum serviciile publice de ocupare a forței de muncă sau centrele de integrare, să identifice competențele și experiența profesională a resortisanților din țările terțe și să faciliteze, astfel, un acces mai rapid la formare sau la încadrarea în muncă. În unele cazuri, refugiații ar putea în cele din urmă să se întoarcă în țările lor de origine, la a căror reconstrucție sau dezvoltare ulterioară își pot aduce o contribuție importantă datorită competențelor dobândite în UE.

 

Finanţări pentru incluziunea pe piața forței de muncă a migranților

Fondul social european (FSE) este principalul instrument de finanțare care sprijină incluziunea pe piața forței de muncă, inclusiv a migranților. De asemenea, Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) poate finanța acțiuni preliminare pentru facilitarea accesului la piața forței de muncă. În noiembrie 2017 a fost lansată o cerere de propuneri în cadrul FAMI (cu termenul de 1 martie 2018), cu scopul de a sprijini inițiativele lansate de angajatori și de partenerii sociali și economici pentru promovarea integrării refugiaților și a altor migranți pe piața forței de muncă. 

 

Informații suplimentare

Textul integral al parteneriatului european pentru integrare

Înscrieți-vă la Inițiativa „Angajatorii pentru integrare”

Planul de acțiune al Comisiei privind integrarea resortisanților din țările terțe

Site-ul european privind integrarea

Practici promițătoare în materie de integrare pe piața muncii și de incluziune socială a solicitanților de azil și a refugiaților care se află în statele membre ale UE

Instrumentul de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe

Alianța europeană pentru ucenicii

Evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa 2016, capitolul 3

Pilonul european al drepturilor sociale

Pin It on Pinterest

Share This