În raportul anual privind integrarea romilor adoptat de Comisia Europeană în 28 iunie 2016 figurează pentru prima dată o prezentare generală a măsurilor instituite de statele membre ca răspuns la Recomandarea Consiliului din 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor.

Potrivit raportului, România a adoptat măsuri de facilitare a accesului la educație (prin eliminarea segregării, combaterea părăsirii timpurii a școlii, furnizarea de sprijin individualizat și promovarea unor metode de predare și învățare favorabile incluziunii), pe piața muncii, la asistența medicală (prin promovarea accesului la programele de vaccinare gratuită ce vizează copiii, grupurile și zonele cele mai defavorizate) sau la locuințe (prin eliminarea segregării teritoriale și prin asigurarea accesului la utilități publice).

Concluziile raportului

Raportul prezentat ieri arată că statele membre au înregistrat progrese în unele domenii, dar că sunt încă necesare eforturi.

Statele membre au investit în educație ca mijloc de integrare: majoritatea statelor membre au raportat adoptarea unor măsuri relevante pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari, părăsirea timpurie a școlii, educația incluzivă și sprijinul individualizat. Nu au fost însă luate măsuri suficiente pentru a combate excluderea la locul de muncă și în 2015 a continuat evacuarea forțată a romilor, fără ca acestora să li se ofere alte locuințe.
O mai bună utilizare a fondurilor UE pentru integrarea comunităților marginalizate: fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sprijină măsurile de incluziune socială destinate comunităților marginalizate, regenerarea zonelor urbane defavorizate și investițiile în capitalul uman. Mai multe state membre au introdus în cadrul fondurilor ESI o prioritate specifică de investiții pentru integrarea comunităților marginalizate, cum ar fi romii. Acest lucru permite vizarea explicită a acestor comunități și o mai bună monitorizare a rezultatelor. Punctele de contact naționale au facilitat, de asemenea, distribuirea surselor de finanțare.
O cooperare mai strânsă cu societatea civilă și cu autoritățile locale: mai multe statele membre au creat structuri de coordonare pentru integrarea romilor, în care sunt implicate diverse părți interesate. Strategiile naționale se concretizează tot mai frecvent în planuri de acțiune la nivel local, iar punctele de contact naționale pentru integrarea romilor sunt implicate mai strâns în utilizarea cât mai eficientă a fondurilor UE. Comisia va sprijini statele membre să creeze platforme naționale pentru incluziunea romilor în scopul de a asigura o cooperare mai eficace pe teren.
Comisia invită statele membre să își intensifice eforturile pentru a asigura respectarea legislației de combatere a discriminării și pentru a elimina segregarea în domeniul educației și al locuințelor pentru a preveni evacuările forțate. Comisia îndeamnă statele membre să dea dovadă de mai multă voință politică și să aibă o viziune pe termen lung în ceea ce privește combaterea discriminării romilor.
Totodată Comisia și-a intensificat eforturile pentru a asigura punerea corectă în aplicare a legislației de combatere a discriminării romilor, inclusiv la nivel local. Aceasta a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazurile de neaplicare a actelor legislative cum ar fi Directiva privind egalitatea rasială, în special în domeniul educației. De asemenea, Comisia sprijină punerea în aplicare de către statele membre a strategiilor naționale de integrare a romilor acordând finanțare din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) pentru perioada 2014-2020.

Comunicarea care evaluează punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor și a Recomandării Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre poate fi descărcată la adresa de internet:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma-report-2016_en.pdf

Fișă informativă privind raportul din 2016:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma-report-2016-factsheet_en.pdf

Finanțarea din Fondul social european (FSE) pentru combaterea marginalizării romilor:

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=63&langId=en

Pin It on Pinterest

Share This