Comisia Europeană a prezentat luna trecută propuneri pentru finalizarea reformei sistemului european comun de azil. Astfel, Comisia a propus crearea unei proceduri comune de protecție internațională, un set de standarde uniforme privind protecția și drepturile acordate beneficiarilor ei, precum și o mai bună armonizare a condițiilor de primire în UE. 

Propunerile includ:
• înlocuirea directivelor privind procedurile de azil și condițiile de protecție internațională cu regulamente,
• revizuirea directivei privind condițiile de primire.
Propunerile privind sistemul de azil vor simplifica și vor scurta durata procedurilor și a procesului decizional, vor descuraja deplasările secundare ale solicitanților și vor crește perspectivele de integrare ale celor care au dreptul la protecție internațională.
Propunerile legislative prezentate în iulie vin în continuarea primului set de propuneri de reformare a sistemului european comun de azil, adoptate de Comisie la 4 mai. Propunerile vizează să creeze un sistem european comun de azil solid, coerent și integrat, bazat pe norme comune, armonizate și care sunt în deplină concordanță cu normele de protecție internațională prevăzute de Convenția de la Geneva și cu instrumentele privind drepturile fundamentale.

Astfel, Comisia propune reformarea Directivei privind condițiile de primire, pentru a asigura că solicitanții de azil pot beneficia de condiții de primire demne și armonizate în întreaga UE, ceea ce va contribui la prevenirea deplasărilor secundare.

Reforma include:

• Asigurarea respectării, de către statele membre, a normelor și a indicatorilor privind condițiile de primire, elaborate de Biroul European de Sprijin pentru Azil, precum și întocmirea și actualizarea permanentă a planurilor de urgență, pentru a asigura capacități de primire suficiente și adecvate, inclusiv în situații de presiune disproporționată.
Asigurarea disponibilității solicitanților de azil și descurajarea sustragerii – statele membre îi vor putea repartiza în anumite locuințe sau îi vor putea obliga să se prezinte periodic în fața autorităților. În cazul în care un solicitant de azil nu respectă obligația de a locui într-un anumit loc și dacă există un risc de sustragere, statele membre pot recurge la detenția lui.
Clarificarea faptului că întotdeauna condițiile de primire vor fi furnizate numai în statul membru responsabil și stabilirea unor norme mai clare privind reducerea dreptului la condiții materiale de primire și privind înlocuirea alocațiilor financiare cu condiții materiale de primire furnizate în natură.
Acordarea mai rapidă de acces la piața muncii, cel târziu după 6 luni de la depunerea unei cereri de azil, reducând astfel dependența; garantarea faptului că acest acces este în deplină conformitate cu standardele pieței muncii.
• Garanții comune sporite pentru solicitanții de azil cu nevoi speciale și pentru minorii neînsoțiți, în cazul cărora trebuie numit un tutore în termen de 5 zile de la depunerea cererii.

Context

Noua politică în domeniul migrației reprezintă una dintre cele 10 priorități ale Orientărilor politice ale Comisiei Juncker.

La 13 mai 2015, Comisia Europeană a propus, prin Agenda europeană privind migrația, o strategie amplă pentru a aborda provocările imediate ale crizei în curs și pentru a-i oferi UE instrumente cu care să gestioneze mai bine migrația pe termen mediu și lung, în domenii precum migrația neregulamentară, gestionarea frontierelor, azilul și migrația legală. Anul trecut au fost deja prezentate trei pachete de măsuri de punere în aplicare, la 27 mai 2015, la 9 septembrie 2015 și la 15 decembrie 2015.

La 6 aprilie 2016, Comisia Europeană a publicat o comunicare prin care a lansat procesul de reformare a actualului sistem european comun de azil, astfel cum a fost anunțat de președintele Juncker în orientările sale politice și așa cum se prevede în Agenda europeană privind migrația.

Comunicarea din 6 aprilie a stabilit, de asemenea, obiectivul de a reduce fluxurile de migrație neregulamentară, inclusiv prin stabilirea unor căi sigure și legale de intrare în UE pentru persoanele care au nevoie de protecție. În acest sens, Comisia a prezentat luna trecuta și o propunere privind instituirea unui cadru european de relocare.

La 4 mai 2016, Comisia a prezentat un prim pachet de reforme. Acest pachet include propuneri pentru crearea unui sistem Dublin sustenabil și echitabil, consolidarea sistemului EURODAC și crearea unei veritabile agenții europene de azil.

Informații suplimentare:
 Propunere de directivă de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160713/proposal_on_standards_for_the_reception_of_applicants_for_international_protection_en.pdf  
 Comunicare: Posibilități de reformare a sistemului european comun de azil și de îmbunătățire a căilor legale de migrație
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0197&from=RO  
 Agenda europeană privind migrația
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_ro.pdf 

 

Pin It on Pinterest

Share This