În data de 19 februarie, Comisia a prezentat ideile și acțiunile pentru o transformare digitală care să fie în avantajul tuturor și să reflecte valorile noastre cele mai de preț, care ne definesc ca europeni: deschiderea, echitatea, diversitatea, democrația și încrederea.

Este viziunea unei societăți europene impulsionate de soluții digitale ce țin cont, mai presus de orice, de interesele cetățenilor săi, o societate ce oferă noi oportunități întreprinderilor și încurajează dezvoltarea unor tehnologii fiabile pentru a promova o societate deschisă și democratică și o economie dinamică și viabilă.

Strategia europeană privind datele și opțiunile de politică menite să asigure dezvoltarea unei inteligențe artificiale (IA) centrate pe factorul uman, ambele prezentate în data de 19 februarie, constituie primii pași către realizarea acestor obiective.

Cartea albă privind inteligența artificială este deschisă consultării publice până la 19 mai 2020. Comisia colectează, de asemenea, părerile părților interesate cu privire la Strategia sa privind datele. În lumina contribuțiilor primite, Comisia va lua măsuri suplimentare pentru a sprijini dezvoltarea unei IA de încredere și a economiei datelor.

Strategia europeană privind datele este disponibilă aici:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_ro#documents

Cartea albă privind inteligența artificială O abordare europeană axată pe excelență și încredere este disponibilă aici:

https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_ro

 

Europa ca lider de încredere în domeniul digital

În următorii cinci ani, Comisia se va concentra pe trei obiective principale în domeniul digital:

  • o tehnologie în beneficiul utilizatorilor,
  • o economie echitabilă și competitivă și
  • o societate deschisă, democratică și durabilă.

Noile politici și cadre de lucru vor permite Europei să utilizeze tehnologii digitale de vârf și să își consolideze capacitățile în materie de securitate cibernetică. Europa va continua să aibă o societate deschisă, democratică și durabilă, iar instrumentele digitale pot susține aceste principii.

Europa își va croi propriul drum și îl va urma pentru a deveni o economie și o societate digitală competitivă la nivel mondial, bazată pe valori și incluzivă, continuând, în același timp, să fie o piață deschisă, dar bazată pe reguli și să colaboreze îndeaproape cu partenerii săi internaționali.

Europa ca lider în domeniul inteligenței artificiale de încredere

În Cartea albă prezentată în data de 19 februarie, Comisia are în vedere un cadru pentru o inteligență artificială fiabilă, bazată pe excelență și încredere. În parteneriat cu sectorul privat și cel public, Comisia urmărește să mobilizeze resurse de-a lungul întregului lanț valoric și să creeze stimulentele potrivite pentru a accelera introducerea și utilizarea IA, inclusiv de către întreprinderile mici și mijlocii. În acest sens, colaborează și cu statele membre și cu comunitatea de cercetare și încearcă să atragă și să păstreze talentele.

Dată fiind complexitatea sistemelor de IA și riscurile semnificative pe care le pot prezenta acestea în anumite contexte, este esențial să consolidăm încrederea utilizatorilor. Trebuie să existe norme clare care să abordeze problema sistemelor de IA cu grad ridicat de risc, fără însă a le împovăra excesiv pe cele cu risc mai scăzut. Vor continua să se aplice normele stricte ale UE în materie de protecție a consumatorilor, de combatere a practicilor comerciale neloiale și de asigurare a protecției datelor cu caracter personal și a vieții private.

În cazul sistemelor cu risc ridicat, cum ar fi cele din domeniul sănătății, al activității polițienești sau al transporturilor, sistemele de IA concepute ar trebui să fie transparente, trasabile și să garanteze supravegherea umană. Autoritățile ar trebui să fie în măsură să testeze și să certifice datele utilizate de algoritmi la fel cum verifică produsele cosmetice, autoturismele sau jucăriile.

Pentru aplicațiile de IA cu risc mai scăzut, Comisia are în vedere un mecanism de etichetare voluntară dacă acestea aplică standarde mai ridicate.

Toate aplicațiile de IA sunt binevenite pe piața europeană cu condiția să respecte normele UE.

Europa ca lider în cadrul economiei datelor

Obiectivul Strategiei europene privind datele este de a crea un adevărat spațiu european al datelor, o piață unică pentru date, de a debloca potențialul datelor neutilizate, permițând fluxul liber al acestor date în Uniunea Europeană și între diferitele sectoare, în beneficiul întreprinderilor, al cercetătorilor și al administrațiilor publice. Ar trebui să le oferim cetățenilor, întreprinderilor și organizațiilor toate mijloacele pentru a putea lua decizii mai bune pe baza informațiilor obținute pornind de la datele fără caracter personal. Aceste date ar trebui să fie disponibile tuturor, atât organismelor publice, cât și celor private, startup-urilor sau corporațiilor.

Pentru a realiza acest lucru, Comisia va propune mai întâi stabilirea unui cadru normativ adecvat cu privire la guvernanța datelor, la accesarea și reutilizarea acestor date între întreprinderi, în relația întreprinderi–administrații centrale și între diferitele administrații. În acest sens, vor fi create stimulente pentru a încuraja schimbul de date prin instituirea unor norme practice, echitabile și clare referitoare la accesarea și utilizarea datelor, conforme cu valorile și drepturile europene, cum ar fi protecția datelor cu caracter personal, protecția consumatorilor și normele în domeniul concurenței. De asemenea, se va asigura un acces mai larg la datele din sectorul public prin oferirea accesului liber la seturile de date cu valoare ridicată în întreaga UE și prin permiterea reutilizării lor în vederea inovării.

În al doilea rând, Comisia dorește să sprijine dezvoltarea sistemelor tehnologice și a următoarei generații de infrastructuri ce vor permite UE și tuturor părților interesate să profite de oportunitățile oferite de economia datelor. Comisia va contribui la investițiile în proiecte europene cu un impact ridicat legate de spațiile europene ale datelor și de infrastructurile de cloud fiabile și eficiente din punct de vedere energetic.

Nu în ultimul rând, Comisia va lansa acțiuni sectoriale specifice pentru a construi spații europene ale datelor, de exemplu în industria prelucrătoare, în contextul acțiunilor ce țin de Pactul ecologic, în domeniul mobilității sau al sănătății.

De asemenea, Comisia va depune eforturi pentru a reduce și mai mult lacunele în materie de competențe digitale ale europenilor și va analiza opțiunile prin care ar putea să le permită cetățenilor să controleze mai bine cine le poate accesa datele generate automat.

Etapele următoare

Comisia va prezenta în cursul acestui an un Act privind serviciile digitale și un Plan de acțiune pentru democrația europeană, va propune o revizuire a Regulamentului e-IDAS și va consolida securitatea cibernetică prin instituirea unei unități comune de securitate cibernetică. De asemenea, Europa va continua să construiască alianțe cu partenerii săi internaționali, mobilizând puterea sa normativă, consolidarea capacităților, diplomația și instrumentele de finanțare pentru a promova modelul european de digitalizare.

Pentru mai multe informații

Conturarea viitorului digital al Europei – Întrebări și răspunsuri:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_264

Pin It on Pinterest

Share This