Comisia Europeană a adoptat în 25 februarie 2015 programul operațional al României intitulat „Capital uman” și finanțat din Fondul social european pentru perioada 2014-2020.

Acest program urmărește să investească aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro din bugetul UE) pentru a ajuta cetățenii români, inclusiv tinerii, să își găsească un loc de muncă, să își îmbunătățească nivelul de educație și de competențe, precum și pentru a contribui la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale, la promovarea unor servicii sociale mai bune și la eficientizarea instituțiilor de pe piața muncii. O atenție deosebită este acordată tinerilor, romilor și populației din mediul rural.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „România se confruntă în prezent cu importante provocări pe piața muncii, atât în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, cât și sărăcia. Mă bucur că programul se concentrează pe principalele priorități identificate în cazul României și sunt convinsă că, dacă este utilizat în mod corespunzător, acest ajutor financiar va constitui o importantă sursă de investiții în ocuparea forței de muncă, în educație și în combaterea sărăciei sau în sprijinirea serviciilor sociale. Sperăm ca la final să putem spune că UE a contribuit la creșterea numărului de locuri de muncă și a calității acestora, precum și la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale din România”.

Programul cuprinde 7 axe prioritare, care dispun de următoarele alocări din bugetul UE:

Axele prioritare 1 și 2 sunt dedicate punerii în aplicare a Garanției pentru tineret în România, beneficiind de 211 milioane de euro pentru regiunile eligibile pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (centru, sud-est și sudul Munteniei) și de 362 milioane de euro pentru restul țării. Măsurile vor fi adaptate la profilul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET). Printre aceste măsuri se pot număra consilierea, orientarea, formarea, sprijinul pentru înființarea de întreprinderi și sprijinul pentru mobilitate, precum și stimulentele pentru angajatori în vederea creării de locuri de muncă, a instituirii de programe de ucenicie etc.

Axa prioritară 3, având ca temă locurile de muncă pentru toți, dispune de o alocare de 1,1 miliarde de euro din bugetul UE. Această axă vizează sprijinirea accesului la ocuparea forței de muncă, acordând o atenție deosebită șomerilor și persoanelor inactive, șomerilor de lungă durată, lucrătorilor în vârstă, persoanelor cu handicap și persoanelor cu un nivel mai scăzut de educație. Acest lucru va implica, printre altele, îmbunătățirea competențelor persoanelor vizate, facilitarea recunoașterii calificărilor sau a experienței lor profesionale, sprijinirea mobilității forței de muncă între diferitele regiuni din România și acordarea de asistență participanților în legătură cu găsirea unui loc de muncă sau înființarea de microîntreprinderi și IMM-uri.

Axa prioritară 4, care dispune de 940 milioane de euro, vizează să promoveze incluziunea socială și să combată sărăcia. Printre alte acțiuni se vor număra și o serie de măsuri integrate, care vor ajuta persoanele dezavantajate, inclusiv romii, să aibă acces la piața forței de muncă, prin îmbunătățirea competențelor și sprijinirea spiritului antreprenorial și a întreprinderilor sociale. Vor fi sprijinite mai multe grupuri vulnerabile, cum ar fi persoanele fără adăpost, persoanele care suferă de diverse dependențe, victimele violenței domestice sau ale traficului de persoane, deținuții sau foștii infractori, persoanele în vârstă și persoanele cu handicap. De asemenea, se va acorda un sprijin specific serviciilor sociale, precum asistența socială, serviciilor de sănătate și de îngrijire, inclusiv pentru a sprijini așa-numita „dezinstituționalizare” (asistență acordată grupurilor de persoane cu nevoi de îngrijire specifice, menită să le permită acestora să trăiască mai independent în loc să fie instituționalizate).

Axa prioritară 5, care dispune de 201 milioane de euro, sprijină dezvoltarea locală aflată în responsabilitatea comunităților. Sunt vizate zonele urbane (orașe cu peste 20 000 de locuitori), punându-se un accent deosebit pe comunitățile defavorizate. Prin urmare, această măsură va veni în completarea sprijinului pentru zonele rurale și orașele mai mici, acordat în cadrul programului de dezvoltare rurală.

Axa prioritară 6, care vizează educația și competențele, va investi 1,2 miliarde de euro pentru sprijinirea educației de a doua șansă a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și care nu urmează niciun program educațional sau de formare, pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, pentru îmbunătățirea accesului la învățământul terțiar și a calității acestuia, pentru înființarea de stagii și pentru învățarea pe tot parcursul vieții, pentru îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, sprijinirea educației antreprenoriale, precum și a educației și a formării profesionale în general, vizând întotdeauna să sporească relevanța acestora în raport cu cerințele de pe piața muncii. Se acordă o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, cum ar fi romii sau populația din mediul rural sau persoanele cu un nivel scăzut de competențe, de exemplu, prin acordarea de burse de studiu.

Axă prioritară 7 dispune de restul de 258 de milioane de euro pentru asistență tehnică în vederea punerii în aplicare a programului.

Context

La data de 6 august, Comisia Europeană a adoptat un „acord de parteneriat” cu România, prin care s-a stabilit strategia de utilizare optimă a fondurilor structurale și de investiții europene în regiunile și orașele țării pentru perioada 2014-2020 (IP/14/907). Două programe operaționale cofinanțate din Fondul social european (FSE) (Capital uman și Administrație publică) împart obiectivele Acordului de parteneriat în priorități de investiții și acțiuni concrete, permițând astfel selectarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea proiectelor individuale în funcție de prioritățile și de obiectivele stabilite de comun acord cu Comisia.

Fondul social european joacă un rol fundamental în sprijinirea investițiilor statelor membre în capitalul uman, consolidând astfel competitivitatea economiei europene, în această perioadă de ieșire din criză. În fiecare an, FSE sprijină peste 15 milioane de persoane, ajutându-le să își amelioreze competențele, facilitând integrarea lor pe piața muncii, combătând excluziunea socială și sărăcia și sporind eficiența administrațiilor publice.

În perioada 2014-2020, pentru prima dată în istoria politicii de coeziune a UE, a fost stabilită o cotă minimă pentru FSE de 23,1 % (la nivelul UE) din fondurile politicii de coeziune.

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 poate fi consultat la adresa: 

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POCU.2014-2020.pdf

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Pin It on Pinterest

Share This