Reprezentanții Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru au promovat oportunităţile IMM-urilor de a accesa fonduri europene în perioada 2015-2020 în cadrul Conferinței regionale „Fondurile europene și serviciile de sprijin pentru IMM oferite de ADR Centru”, organizată în data de 11 decembrie 2014, în Sala de Conferințe a Hotelului Parc din Alba Iulia. La eveniment au participat peste 50 de persoane – reprezentanți ai IMM-urilor din Regiunea Centru și mass-media.

În cadrul evenimentului au fost prezentate finanțările adresate IMM-uri disponibile prin:

 • Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
 • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
 • Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Un rezumat al informațiilor prezentate în cadrul conferinței sunt disponibile mai jos. Informaţiile pot suferi modifică, având în vedere faptul că aceste programe nu sunt aprobate de Comisia Europeană.

 

Programul Operațional Regional 2014-2020

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 vor fi disponibile finanțări pentru IMM-uri din domeniul producției și serviciilor prin intermediul Axei Prioritare 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijloci. Mai exact:

 • Prin Prioritatea de Investiţii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri vor fi sprijinite microîntreprinderile cu un istoric de funcționare de minim 1 an din mediul urban, precum și incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri (în calitate de agenți economici).
 • Prin Prioritatea de Investiţii 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, vor fi sprijinite IMM-urile din mediul urban, precum și întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de funcționare de minim 1 an.

În cadrul acestor două priorități de investiții se finanțează construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale.

Autoritatea de Management pentru acest program va fi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Organismele intermediare vor fi Agenţiile pentru Dezvoltare Regională. Varianta oficială a Programului Operațional Regional 2014-2020, transmisă în august 2014 Comisiei Europene, este disponibilă la adresa de internet:
http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/POR%202014-2020.rar 

 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020


Programul Operațional Competitivitate va sprijini întreprinderile să dezvolte activități inovatoare și să comercializeze produse noi bazate pe cercetare și inovare. Sprijinirea întreprinderilor se va realiza prin Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități. În acest sens, vor fi sprijinite trei tipuri de proiecte:

 1. proiecte tehnologice inovative, prin care se va realiza o inovare de produs (atât pentru bunuri cât şi pentru servicii), o inovare de produs şi de proces sau numai inovare de proces, bazată pe exploatarea şi utilizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice sau pe baza drepturilor de proprietate industrială, iar rezultatele proiectului vor aparţine în totalitate întreprinderii care propune proiectul;
 2. întreprinderile nou-înființate inovatoare;
 3. start-up-uri și spin-off-uri inovatoare.

Start-up-urile inovatoare sunt întreprinderi care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului. Spin-off-urile inovatoare sunt întreprinderile care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în instituţii de cercetare-dezvoltare sau de învăţământ superior. Solicitantul trebuie să deţină un brevet, o cerere de brevet sau teza de doctorat a directorului de proiect, angajat al start-up-ului.

De asemenea, IMM-urile vor beneficia de sprijin prin Acţiunea 1.2.2 Credite, garanții și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață.

Autoritatea de Management pentru acest program va fi Ministerul Fondurilor Europene. Organismul intermediar pentru această axă va funcţiona în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Ghidurile pentru aceste acţiuni au fost publicate spre consultare în octombrie 2014 la adresa de internet:
http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2477/informare-br-si-publicitate-ghiduri-spre-consultare-2014-2020 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Prin intermediul submăsurii 4.2 Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole, întreprinderile, cooperativele sau grupurile de producători pot beneficia de finanţare pentru:

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții de marketing;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare.

De asemenea, micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou înființate din mediul rural şi fermierii care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pot beneficia de sprijin prin intermediul submăsurii 6.2 Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale. Mai exact, sunt finanţate: 

 • Investiții pentru producerea și comercializarea propriilor produselor non-agricole;
 • Investiții pentru activității meșteșugărești;
 • Investiții pentru prestarea de servicii și agro-turism.

În ceea ce priveşte micro-întreprinderile şi întreprinderile mici existente din spaţiul rural, acestea vor putea solicita sprijin prin intermediul submăsurii 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole. Vor fi finanţate:

 • Investiții pentru producerea și comercializarea propriilor produse non-agricole;
 • Investiții pentru activității meșteșugărești;
 • Investiții pentru prestarea de servicii Investitii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;
 • Producere de combustibil din biomasa (fabricare de peleți) în vederea comercializării.

Autoritatea de management pentru acest program este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Organismul intermediar este Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) – fosta APDRP. Varianta Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, transmisă în luna iulie 2014 Comisiei Europene, poate fi consultată la adresa de internet:
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/PNDR_2014_-_2020_01.07.2014.pdf  

 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 se va finanța furnizarea de servicii de consiliere/ consultanță, formare profesională, antreprenorială şi alte forme de sprijin. Sprijinul de acest gen se va acorda prin intermediul Axei Prioritare 1 Iniţiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”, Axei Prioritare 2 Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEET (Tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare), Axei Prioritare 3 Locuri de muncă pentru toţi și Axei Prioritare 4 Incluziunea socială şi combaterea sărăciei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 este Ministerul Fondurilor Europene. Varianta Programului transmisă Comisiei Europene pentru aprobare poate fi consultată la adresa:

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POCU.2014-2020.pdf 

 

Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să înţeleagă mecanismele de funcţionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene, echipa Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru a elaborat o publicaţie disponibilă în format electronic: “Strategia Europa 2020 și politica de coeziune 2014-2020. Abordări europene, naționale și regionale”. Publicaţia a fost distribuită în format electronic în cadrul evenimentului din data de 11 decembrie 2014.

 Aceasta poate fi consultată pe site-ul Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru la adresa de internet:

http://europedirect-adrcentru.ro//biblioteca/publicatii-proprii/396-europa-2020-si-politica-de-coeziune-2014-2020-abordari-europene-nationale-si-regionale-editia-noiembrie-2014 

foto100

 foto101

Pin It on Pinterest

Share This