Comisia Europeană a prezentat luna trecută propuneri pentru finalizarea reformei sistemului european comun de azil. Astfel, Comisia a propus crearea unei proceduri comune de protecție internațională, un set de standarde uniforme privind protecția și drepturile acordate beneficiarilor ei, precum și o mai bună armonizare a condițiilor de primire în UE. 

Propunerile includ:
• înlocuirea directivelor privind procedurile de azil și condițiile de protecție internațională cu regulamente,
• revizuirea directivei privind condițiile de primire.

Propunerile privind sistemul de azil vor simplifica și vor scurta durata procedurilor și a procesului decizional, vor descuraja deplasările secundare ale solicitanților și vor crește perspectivele de integrare ale celor care au dreptul la protecție internațională.

Propunerile legislative prezentate în iulie vin în continuarea primului set de propuneri de reformare a sistemului european comun de azil, adoptate de Comisie la 4 mai. Propunerile vizează să creeze un sistem european comun de azil solid, coerent și integrat, bazat pe norme comune, armonizate și care sunt în deplină concordanță cu normele de protecție internațională prevăzute de Convenția de la Geneva și cu instrumentele privind drepturile fundamentale.

Astfel, pentru a armoniza standardele de protecție din UE și pentru a stopa deplasările secundare și introducerea de cereri multiple de azil, Comisia propune înlocuirea Directivei privind condițiile pentru protecție internațională cu un nou regulament.

Propunerea va asigura:

• O mai mare convergență a ratelor de recunoaștere și a formelor de protecție. Vor fi armonizate tipul de protecție și perioada de valabilitate a permiselor de ședere acordate beneficiarilor de protecție internațională. Statele membre vor fi obligate să ia în considerare orientările Agenției Europene de Azil privind situația în țara de origine a solicitantului de azil și să evalueze eventualele alternative de protecție internă, totodată respectând principiul nereturnării.
• Norme mai stricte de sancționare a deplasărilor secundare. Perioada de așteptare de 5 ani pentru ca beneficiarii de protecție internațională să devină eligibili pentru statutul de rezident pe termen lung va fi relansată de fiecare dată când persoana respectivă este găsită într-un stat membru în care nu are drept de ședere sau de reședință.
• Acordarea de protecție numai pentru perioada necesară. Este introdusă obligația revizuirii periodice a statutului pentru a ține seama, de exemplu, de schimbările din țările de origine, care ar putea avea un impact asupra necesității protecției.
• Stimulente pentru o mai bună integrare. Vor fi clarificate drepturile și obligațiile în materie de securitate și asistență socială ale persoanelor care beneficiază de protecție internațională, iar accesul la anumite tipuri de asistență socială poate fi condiționat de participarea la măsuri de integrare.

Context

Noua politică în domeniul migrației reprezintă una dintre cele 10 priorități ale Orientărilor politice ale Comisiei Juncker.

La 13 mai 2015, Comisia Europeană a propus, prin Agenda europeană privind migrația, o strategie amplă pentru a aborda provocările imediate ale crizei în curs și pentru a-i oferi UE instrumente cu care să gestioneze mai bine migrația pe termen mediu și lung, în domenii precum migrația neregulamentară, gestionarea frontierelor, azilul și migrația legală. Anul trecut au fost deja prezentate trei pachete de măsuri de punere în aplicare, la 27 mai 2015, la 9 septembrie 2015 și la 15 decembrie 2015.

La 6 aprilie 2016, Comisia Europeană a publicat o comunicare prin care a lansat procesul de reformare a actualului sistem european comun de azil, astfel cum a fost anunțat de președintele Juncker în orientările sale politice și așa cum se prevede în Agenda europeană privind migrația.

Comunicarea din 6 aprilie a stabilit, de asemenea, obiectivul de a reduce fluxurile de migrație neregulamentară, inclusiv prin stabilirea unor căi sigure și legale de intrare în UE pentru persoanele care au nevoie de protecție. În acest sens, Comisia a prezentat luna trecuta și o propunere privind instituirea unui cadru european de relocare.

La 4 mai 2016, Comisia a prezentat un prim pachet de reforme. Acest pachet include propuneri pentru crearea unui sistem Dublin sustenabil și echitabil, consolidarea sistemului EURODAC și crearea unei veritabile agenții europene de azil.

Informații suplimentare:

 Propunere de regulament privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a beneficia de protecție internațională
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160713/proposal_on_beneficiaries_of_international_protection_-_subsidiary_protection_eligibility_-_protection_granted_en.pdf  
 Comunicare: Posibilități de reformare a sistemului european comun de azil și de îmbunătățire a căilor legale de migrație
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0197&from=RO  
 Agenda europeană privind migrația
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_ro.pdf 

Pin It on Pinterest

Share This