Comisia prezintă astăzi un pachet ambițios și echilibrat de măsuri care va facilita, pentru întreprinderi și profesioniști, furnizarea de servicii către o bază de clienți potențiali din UE care conține 500 de milioane de persoane

Imprimarea unui nou impuls sectorului serviciilor va aduce beneficii clienților, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și întreprinderilor, generând totodată creștere economică în Europa

Ca parte a foii de parcurs prevăzute în Strategia privind piața unică, propunerile de astăzi contribuie la îndeplinirea angajamentului politic al președintelui Juncker de a valorifica întregul potențial al pieței unice și de a face din aceasta rampa de lansare pentru prosperitatea întreprinderilor europene în cadrul economiei mondiale. Acest obiectiv a fost confirmat de Consiliul European în concluziile sale din decembrie 2015, iunie 2016 și decembrie 2016. Scopul măsurilor propuse este de a le permite furnizorilor de servicii să navigheze mai ușor printre formalitățile administrative și de a ajuta statele membre să identifice cerințele excesiv de împovărătoare sau învechite pe care trebuie să le respecte profesioniștii ce își desfășoară activitatea la nivel intern sau transfrontalier. În loc să modifice normele existente ale UE în sectorul serviciilor, Comisia preferă să se concentreze asupra asigurării unei mai bune aplicări a acestora, întrucât s-a dovedit că punerea în aplicare a normelor, la întregul lor potențial, ar da un impuls semnificativ economiei UE.

Cele patru inițiative concrete adoptate de către Comisie:
• Un nou card electronic european pentru servicii: o procedură simplificată va permite furnizorilor de servicii pentru întreprinderi (de exemplu, firmelor de inginerie, consultanților IT, organizatorilor de expoziții comerciale) și furnizorilor de servicii în domeniul construcțiilor să îndeplinească formalitățile administrative necesare pentru a furniza servicii în străinătate. Furnizorii de servicii nu vor trebui decât să ia legătura cu un interlocutor unic din țara lor de origine, cu care vor putea să comunice în propria lor limbă. Interlocutorul din țara de origine ar verifica apoi datele necesare și le-ar transmite statului membru gazdă. Statul membru gazdă își păstrează actuala competență de a aplica cerințele de reglementare naționale și de a decide dacă solicitantul poate furniza servicii pe teritoriul său. Cardul electronic nu ar afecta nici obligațiile existente ale angajatorilor, nici drepturile lucrătorilor.

• O evaluare a reglementărilor naționale privind serviciile profesionale din punctul de vedere al proporționalității: aproximativ 50 de milioane de cetățeni – reprezentând 22 % din forța de muncă a Europei – exercită profesii la care accesul este condiționat de deținerea unor calificări specifice sau pentru care utilizarea unui anumit titlu este protejată, de exemplu, farmaciștii sau arhitecții. Reglementarea este adesea justificată în cazul mai multor profesii, de exemplu al celor din domeniul sănătății și al siguranței. Există însă și multe cazuri în care existența unor norme învechite și inutil de împovărătoare poate face excesiv de dificil accesul candidaților calificați la aceste locuri de muncă. Acest lucru este tot în detrimentul consumatorilor. UE nu reglementează sau dereglementează profesii – aceasta rămâne o prerogativă națională. Însă, în temeiul dreptului UE, statele membre trebuie să stabilească dacă impunerea de noi cerințe naționale este necesară și echilibrată. Pentru a asigura o abordare coerentă și armonizată, Comisia propune raționalizarea și clarificarea modului în care statele membre ar trebui să realizeze un test de proporționalitate cuprinzător și transparent înainte de a adopta sau de a modifica normele naționale în domeniul serviciilor profesionale.

• Orientări privind reformele naționale din domeniul reglementării profesiilor: exercițiul de evaluare reciprocă realizat de statele membre între 2014 și 2016 a demonstrat că statele care și-au deschis piețele de servicii (de exemplu, Italia, Polonia, Portugalia și Spania) beneficiază în prezent de o gamă mai largă de servicii, la prețuri mai accesibile, menținând totodată standarde ridicate pentru consumatori și lucrători. Comisia prezintă astăzi orientări privind reformele necesare la nivel național în domeniul reglementării serviciilor profesionale cu potențial ridicat de creștere și de creare de locuri de muncă. Este vorba despre serviciile furnizate de arhitecți, ingineri, avocați, contabili, de agenții de brevetare, de agenții imobiliari și de ghizii turistici. Statele membre sunt invitate să evalueze dacă cerințele profesionale îndeplinesc obiectivele declarate ale politicilor publice naționale. Aceste orientări completează evaluările realizate în cadrul semestrului european, abordând în mod specific cerințele aplicabile acestor profesii.

• O mai bună notificare a proiectelor de legi naționale în domeniul serviciilor: dreptul UE impune deja statelor membre obligația de a transmite Comisiei proiectele de norme naționale în domeniul serviciilor, pentru a oferi executivului UE și celorlalte state membre posibilitatea de a-și exprima din timp eventualele preocupări cu privire la posibilele incompatibilități cu legislația UE. Astăzi, Comisia propune îmbunătățiri ale acestui mecanism, cu scopul de a face procesul mai rapid, mai eficace și mai transparent.

Deși serviciile reprezintă două treimi din economia UE și aproximativ 90 % din locurile de muncă create, sectorul serviciilor este neperformant. Creșterea productivității în acest sector este redusă, iar restul lumii este pe cale de a recupera decalajul existent. Există bariere care împiedică înființarea și extinderea societăților și care au drept rezultat prețuri mai mari pentru consumatori și mai puține posibilități de alegere. În plus, performanța industriei prelucrătoare este tot mai mult legată de competitivitatea serviciilor. Prin urmare, barierele din calea comerțului cu servicii desfășurat în cadrul pieței unice reprezintă bariere în calea competitivității industriei prelucrătoare din UE. Pentru a inversa această tendință și a genera creștere și locuri de muncă suplimentare, este necesar ca statele membre să stimuleze dezvoltarea economiei serviciilor și să valorifice mai bine potențialul pieței unice pentru servicii.

Sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_ro.htm

Pin It on Pinterest

Share This