Comisia propune o nouă inițiativă REACT-EU, pentru a spori sprijinul pentru coeziune acordat statelor membre pentru ca economiile lor să devină mai reziliente și mai sustenabile în faza de redresare după criză. Acest lucru va contribui la reducerea decalajului dintre primele măsuri de răspuns și redresarea pe termen mai lung.

Programe precum Fondul social european și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane pot fi completate utilizând o parte din noile fonduri în valoare de 55 miliarde EUR puse la dispoziție.

Comisia își adaptează și propunerile de viitoare programe de coeziune și de politică socială pentru a acorda un sprijin și mai puternic investițiilor în scopul redresării, de exemplu: în ceea ce privește reziliența sistemelor naționale de sănătate, în sectoare precum turismul și cultura, în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii, privind măsurile de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, educația și competențele și măsurile de combatere a sărăciei în rândul copiilor.

Comisia consolidează, de asemenea, Mecanismul pentru o tranziție justă, un element-cheie al Pactului verde european, pentru a garanta echitatea socială în tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic în regiunile cele mai vulnerabile cu un consum ridicat de cărbune și cu emisii ridicate de dioxid de carbon.

 

Ce este REACT-EU și care este relația sa cu politica de coeziune?

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), adică Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei, este o inițiativă care continuă și extinde măsurile de răspuns la criză și de remediere a consecințelor crizei prin intermediul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus și al Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus. Ea va contribui la o redresare ecologică, digitală și robustă a economiei.

Pachetul REACT-EU include 55 miliarde EUR ca fonduri suplimentare care, în perioada 2014 – 2020, vor fi la dispoziția Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și a Fondului social european (FSE), precum și la dispoziția Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). Aceste fonduri suplimentare vor fi puse la dispoziție în perioada 2021 – 2022 din Next Generation EU și deja în 2020 printr-o revizuire țintită a cadrului financiar actual.

 

Sunt cele 55 miliarde EUR „fonduri noi”?

Da. REACT-EU va adăuga fonduri suplimentare noi la programele existente ale politicii de coeziune și nu va fi în detrimentul niciunui alt program sau al altor resurse prevăzute pentru anii următori. Prin urmare, aceste resurse sunt suplimentare atât față de pachetele financiare existente pentru perioada 2014 – 2020, cât și față de pachetele financiare propuse pentru perioada 2021 – 2027.

Pentru a se asigura faptul că aceste sume vor fi puse la dispoziție rapid pentru a răspunde nevoilor economiei reale, se propune ca finanțarea suplimentară din 2020 să fie pusă la dispoziție printr-o revizuire țintită a cadrului financiar 2014 – 2020.

 

Care sunt domeniile vizate de REACT-EU?

REACT-EU va pune la dispoziție fonduri suplimentare pentru cele mai importante sectoare, care sunt esențiale pentru a pune bazele unei redresări robuste. Aceasta va implica investiții pentru a sprijini menținerea locurilor de muncă, inclusiv prin măsuri de lucru pe termen scurt și prin sprijin pentru lucrătorii independenți. Fondurile pot fi utilizate, de asemenea, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă, măsuri de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, pentru sistemele de sănătate, alimentarea fondului de rulment și ca sprijin pentru investițiile întreprinderilor mici și mijlocii. Sprijinul va fi disponibil pentru toate sectoarele economice, inclusiv turismul și cultura, care sunt foarte afectate. Sprijinul suplimentar va contribui, de asemenea, la realizarea de investiții în Pactul verde european și în tranziția digitală, ca o suplimentare a investițiilor semnificative în aceste domenii care se realizează deja prin intermediul politicii de coeziune a UE.

Statele membre vor fi în măsură să decidă ele însele destinația exactă a fondurilor. Se va menține un maximum de flexibilitate, astfel cum se propune prin Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus și Inițiativa plus pentru investiții ca reacție la coronavirus, iar statele vor putea fie să le direcționeze către măsurile de remediere a consecințelor crizei prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) sau al Fondului social european (FSE), fie să sprijine cele mai vulnerabile segmente ale societății, în cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD).

 

Cum vor fi distribuite aceste resurse între statele membre?

Finanțarea în cadrul REACT-EU va fi distribuită între statele membre ținând seama de prosperitatea lor relativă și de amploarea efectelor crizei actuale asupra economiilor și societăților lor, inclusiv asupra tinerilor.

 

Cât de repede va fi mobilizată finanțarea din cadrul REACT-EU pentru investiții prin intermediul programelor politicii de coeziune?

Pentru a remedia impactul pandemiei cauzate de noul coronavirus, statele membre au nevoie de acces urgent la sprijin financiar. Comisia propune ca 50 % din resursele suplimentare ale REACT-EU pentru anul 2020 să fie plătite imediat statelor membre ca prefinanțare, în urma aprobării programului (programelor) sau a modificării (modificărilor) programului (programelor) în cauză. Statele membre și regiunile lor sunt încurajate să utilizeze această prefinanțare pentru a oferi plăți în avans beneficiarilor pentru a-și consolida lichiditățile financiare. Se propune, de asemenea, ca prefinanțările anuale pentru anii următori să fie plătite în contul resurselor suplimentare alocate programelor. Rata de finanțare de către UE, foarte generoasă, de până la 100 %, va contribui, de asemenea, la recurgerea rapidă la această finanțare suplimentară.

 

Cum va funcționa finanțarea de 100 %?

Comisia a propus astăzi ca resursele suplimentare din cadrul REACT-EU să poată fi utilizate pentru a finanța cheltuieli eligibile în proporție de până la 100 % din bugetul UE. Pentru a permite această posibilitate, este necesar ca aceste resurse să fie programate în cadrul uneia sau al mai multor axe prioritare noi dedicate sau, după caz, în cadrul unui nou program operațional dedicat.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Comunicarea privind planul de redresare: „Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=COM:2020:456:FIN&from=EN

 

Comunicarea privind bugetul UE: „Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a Planului de redresare pentru Europa”

https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-eu-budget-powering-recovery-plan-europe_en

 

Document de lucru – Evaluarea nevoilor economice și de investiții

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf

Pin It on Pinterest

Share This