ed logoadr logoue logo frontregio logo front

 

Influențează politicile UE! Participă la consultările publice!

 

Deciziile politice ne afectează pe toți. Adesea pierdem șansa de a influența aceste decizii deoarece nu știm cum să o facem. Comisia Europeană dorește să schimbe situația și vă încurajează să vă implicați! Aveți astfel șansa de a participa la modelarea unei politici. Aveți șansa de a modela felul în care evoluează profesia sau comunitatea dumneavoastră și societatea în ansamblul ei.

Oricine poate participa la consultările publice on-line pe marginea politicilor. Lansate în faza pregătitoare a unei propuneri, acestea vă permit să indicați opinia dumneavoastră şi să îndrumați experții Comisiei Europene către noi surse de informații.

Informaţiile publicate după încheierea consultării vă ajută să înţelegeţi cum a folosit Comisia Europeană contribuţia dumneavoastră. Pe site-ul Comisiei Europene sunt publicate toate contribuţiile la consultări precum și analize ale contribuţiilor sub forma unui raport.

În luna ianuarie, pe site-ul http://ec.europa.eu/smart-regulation/stakeholder-consultation/index_ro.htm sunt deschise 25 de consultări publice în domenii variate. Dintre subiectele supuse dezbaterii menționăm Carta verde privind serviciile financiare cu amănuntul, proiectul pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Uniunea Europeană sau noua directivă privind energia regenerabilă pentru perioada ulterioară anului 2020.

 


Lista completă a consultărilor publice – Ianuarie 2016

Combaterea schimbărilor climatice:
Consultare privind funcționarea Regulamentului referitor la licitațiile în conformitate cu sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității.
22.12.2015 – 15.03.2016

Egalitate de şanse:
Consultare publică privind Strategia europeană pentru persoanele cu handicap 2010-2020
22.12.2015 – 18.03.2016

Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie, Societatea informaţională:
Consultare publică a părților interesate referitoare la următoarea etapă a cooperării UE-SUA privind e-sănătatea/tehnologia IT în domeniul sănătății
22.12.2015 – 15.03.2016

Mediu:
Consultare referitoare la evaluarea Directivei privind zgomotul ambiental
21.12.2015 – 28.03.2016

Afaceri maritime şi pescuit:
Consultare pe tema regulamentului privind controlul pescuitului
18.12.2015 – 13.03.2016

Justiţie şi drepturi fundamentale, Mediu, Combaterea schimbărilor climatice, Bănci și finanțe:
Consultare publică privind investițiile sustenabile și pe termen lung
18.12.2015 – 23.03.2016

Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie:
Consultare publică privind parteneriatul contractual public-privat în materie de securitate cibernetică și posibilele măsuri însoțitoare
18.12.2015 – 11.03.2016

Agricultură şi dezvoltare rurală:
Consultare publică privind experiențele primului an de implementare a obligațiilor de ecologizare în baza sistemului de plăți directe (PAC)
15.12.2015 – 08.03.2016

Bănci și finanțe:
Carte verde referitoare la serviciile financiare cu amănuntul: produse mai bune, o ofertă mai largă și mai multe oportunități pentru consumatori și întreprinderi
10.12.2015 – 18.03.2016

Piaţa internă:
Evaluarea și modernizarea cadrului juridic pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală
09.12.2015 – 01.04.2016

Transport, Justiţie şi drepturi fundamentale, Afaceri interne:
Evaluarea Directivei 2015/413/UE de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră
27.11.2015 – 19.01.2016

Transport:
Evaluare ex-post a sprijinului financiar al UE în favoarea mobilității urbane durabile și a utilizării combustibililor alternativi în zonele urbane din UE
27.11.2015 – 19.02.2016

Educaţie:
Consultare publică privind Un proiect reînnoit pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Uniunea Europeană
27.11.2015 – 29.02.2016

Energie:
Pregătirea unei noi directive privind energia regenerabilă pentru perioada ulterioară anului 2020
18.11.2015 – 10.02.2016

Mediu:
Simplificarea obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul politicii de mediu
18.11.2015 – 10.02.2016

Egalitate de şanse:
Consultare publică privind posibile măsuri de abordare a provocărilor cu care se confruntă părinții și îngrijitorii în menținerea echilibrului dintre viața profesională și cea privată
18.11.2015 – 17.02.2016

Sănătate publică:
Comunicarea Comisiei referitoare la unele aspecte ale aplicării articolelor 3, 5 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 privind produsele medicamentoase orfane
17.11.2015 – 16.02.2016

Concurenţă:
Sporirea capacității autorităților naționale de concurență de a asigura respectarea normelor europene în domeniu
04.11.2015 – 12.02.2016

Energie:
Revizuirea informațiilor și a cerințelor procedurale în temeiul articolelor 41 - 44 din Tratatul Euratom
03.11.2015 – 27.10.2016

Cercetare şi tehnologie, Sănătate publică, Agricultură şi dezvoltare rurală, Siguranţă alimentară:
Consultare publică pentru evaluarea Comunicării Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu cu privire la un plan de acțiune împotriva amenințărilor tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene (RAM) (COM (2011) 748)
30.10.2015 – 22.01.2016

Reţele de comunicaţii, conţinut şi tehnologie:
Consultare publică: Plan de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020
30.10.2015 – 22.01.2016

Sănătate publică, Mediu, Întreprinderi, Piaţa internă:
Consultare privind posibila introducere a unor noi restricții privind folosirea unor substanțe chimice periculoase (CMR 1A și 1B) în articolele textile și de îmbrăcăminte destinate utilizării de către consumatori, în temeiul articolului 68 alineatul (2) din Regulamentul CE nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH)
22.10.2015 – 22.03.2017

Justiţie şi drepturi fundamentale, Bănci și finanțe:
Consultare publică privind efectele raportului maxim de remunerare în baza Directivei privind cerințele de capital 2013/36/UE (CRD IV) și eficiența generală a normelor în materie de remunerare prevăzute de CRD IV
22.10.2015 – 14.01.2016

Combaterea schimbărilor climatice:
Consultare publică pentru a sprijini evaluarea Directivei privind etichetarea autovehiculelor
19.10.2015 – 15.01.2016

Bănci și finanțe:
Cerere de contribuții: cadrul UE de reglementare pentru servicii financiare
30.09.2015 – 31.01.2016

Care sunt prioritățile Comisiei Europene pentru 2016?

 

 

În momentul de față, Uniunea Europeană se confruntă cu o mulțime de provocări: criza refugiaților, terorismul, instabilitatea din regiunile învecinate, necesitatea de a stimula creșterea și stabilitatea în Uniunea Europeană, mai ales în Grecia, nivelul în continuare ridicat al șomajului, mai ales al șomajului din rândul tinerilor din multe state membre.

În acest context, Comisia Europeană, condusă de către președintele Jean-Claude Juncker, a luat decizia de a se concentra pe zece priorități menite să concentreze toate eforturile către provocările menționate. Acestea au fost precizate încă de la începutul mandatului, în 15 iulie 2014, în documentul „Un nou început pentru Europa: Agenda mea pentru locuri de muncă, creștere, echitate și schimbări democratice”. Aceste Orientări politice, convenite în urma unor discuții intense cu grupurile politice din Parlamentul European, alcătuiesc un fel de contract între Comisie și Parlamentul European. Acestea sunt:

  1. Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții
  2. O piață unică digitală conectată
  3. O uniune a energiei solidă și cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor
  4. O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată
  5. O Uniune economică și monetară mai aprofundată și mai echitabilă
  6. Un acord de liber schimb cu SUA rezonabil și echilibrat
  7. Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă
  8. Către o nouă politică privind migrația
  9. Un actor mai puternic pe plan mondial
  10. O Uniune a schimbărilor democratice

Conform declarației Președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Comisia dorește să coopereze din ce în ce mai strâns cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a obține rezultatele pe care europenii le așteaptă. Măsurile deja întreprinse în domeniile prioritare au fost explicate în documentul „Starea Uniunii 2015: progresele realizate în ceea ce privește îndeplinirea celor zece priorități ale Comisiei Europene”, emis în 9 septembrie 2015. Raportul este disponibil la adresa:
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_ro.pdf  


În anul 2016, Comisia își va concentra eforturile pe măsuri ferme referitoare la criza refugiaților și migrație, la sprijinul pentru locuri de muncă și creștere economică, în special prin investiții și aprofundarea pieței unice, la consolidarea uniunii economice și monetare și a dimensiunii sociale a acesteia, precum și la lucrările privind un regim fiscal mai echitabil. Planul de lucru al Comisiei Europene pentru 2016 poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_ro.pdf


De asemenea, în luna octombrie, în cadrul raportului celor cinci președinți intitulat „Finalizarea Uniunii economice și monetare a Europei”, au fost prezentate măsurile ce vor fi întreprinse în continuare în vederea aprofundării uniunii economice și monetare. Puteți consulta măsurile propuse la adresa:
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_ro.pdf


Având în vedere amploarea provocărilor cu care se confruntă Europa, instituțiile UE își vor concentra eforturile și energia pentru a avansa rapid în cazul dosarelor esențiale care pot produce o schimbare reală în viața de zi cu zi a cetățenilor și a întreprinderilor. Pe parcursul anului 2016, Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru vă va ține la curent cu măsurile întreprinse pentru fiecare din cele 10 arii prioritare.

 

Demo

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
Regiunea Centru

Strada DECEBAL, Nr. 12, cod postal 510093,
Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: 0358 403 121